FKC Alvik

Protokoll fört vid årsmöte 23 mars 2024. Kl 14.00-15.30 i Alviks kulturhus, Nockebysalen

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna

§ 2 Parentation

En tyst minut anbefalls för de medlemmar som lämnat oss under 2023

§ 3 Stadgeenlig kallelse

Kallelsen har sänts ut via e-post den 8 mars samt legat framme vid danserna 240301, 240308, 240315 och 240322.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden består av 18 närvarande röstberättigade

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställd.

§ 6 Val av mötespresidium, ordförande, sekreterare

Beslut att välja Vello Köks som ordförande, och Gun-Brith Larsson som sekreterare för mötet

§ 7 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare

Beslut att välja Margita Solberg och Rune Winter som justeringsmän

§ 8 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

Thomas redovisade förvaltningen G-B redovisade verksamhetsberättelsen.

§ 9 Revisorernas berättelse

Rose-Marie Sandelins läste upp revisionsberättelse och föreslår ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10.Fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning samt resultatdisposition.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja den avgående styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

§ 12 .Beslut om medlemsavgifter för 2025

Förslag att höja medlemsavgiften till 250 kr för 2025

Beslut att medlemsavgiften höjs med 50 kr till 250 kr för 2025

§ 13 Beslut om arvoden och kostnadsersättningar

Beslut om oförändrade arvoden och kostnadsersättningar för kommande år.

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget

Föredragning av förslag till budget. Föredragning av verksamhetsplan

Fråga om medlemmarna har några förslag på aktiviteter. Önskan om en skriftlig budget framförs.

Beslut: Budget tas fram i skriftlig variant inför ett medlemsmöte

§ 15 Motioner och förslag 2 st inkomna

Motion nr 1 Att aktivera gästboken. Motionen är beviljad. Gästboken kommer att aktiveras.

Motion nr 2 återtas.

Diskussion om hemsidan. Beslut att överlåta till styrelsen att förbereda en ny hemsida

§ 16 Beslut om antal ledamöter/suppleanter

Styrelsen ska kommande år bestå av 6 ledamöter och 3 suppleanter

§ 17 Val av ordförande

Ordförande har ett år kvar

§ 18 Val av kassör

Beslut att välja Thomas Sinclair på två år

Val av övriga ledamöter 3 ledamöter varav en på ett år

Beslut att välja:

Margita Solberg på två år nyval

Gudrun Lindvall på två år omval

Karl-Axel Karlsson på ett år omval

§ 19 Val av suppleanter

Valdes: Jan-Erik Plan omval Laila Bégat omval och Paula Tangen nyval för ett år

§ 20 Val av revisor

Beslut att välja Rose-Marie Arbinge Sandelius som revisor på två år

Samt Harald Elmstedt som revisorssuppleant på ett år

Tord Börjesson avsäger sig uppdraget som revisor vid sittande möte

Beslut att utse Maud Lindgren som revisor för ett år fyllnadsval för Tord Börjesson

§ 21 Val av valberedning, minst 3 varav en sammankallande

Saknas förslag på valberedning Beslut: att styrelsen förbereder val av valberedning inför kommande medlemsmöte

§ 22 Frågor från medlemmar

Servicekortet ändras till årskort

Påpekande från medlem att sista datum för inlämnande av motioner bör införas i stadgarna. Frågan tas till styrelsen. Vidare tackar medlemmen styrelsen och alla volontärer för ett gott arbete för dansarnas trevnad.

§ 23Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.Sekreterare Ordförande

Gun-Brith Larsson Vello Köks

Justerare Justerare

Margita Solberg Rune Winter